We passen bij Stichting Uitblinkers geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Toch hebben we een duidelijke visie op dit onderwerp, omdat vrijheid in veel verschillende vormen beperkt kan worden – soms haast zonder dat je het doorhebt. Op deze pagina staat ons beleid omschreven:

Beleid Vrijheidsbeperkende Maatregelen  Stichting Uitblinkers

Binnen Stichting Uitbinkers wordt gewerkt vanuit de visie dat mensen zelf de regie over hun leven moeten kunnen nemen. Vrijheidsbeperkende maatregelen passen daar niet bij. Binnen Stichting Uitblinkers wordt dan ook nadrukkelijk niet gewerkt met vrijheidsbeperkende maatregelen zoals deze inde wet BOPZ zijn vastgelegd.

Toch kunnen incidenteel milde vormen van vrijheidsbeperking voorkomen die buiten het wettelijk kader van de BOPZ vallen. Denk aan de hulpontvangers met een verslaving die gecontroleerd worden (al dan niet op eigen verzoek), werken met een beloningssysteem, het vastpakken of wegtrekken van een hulpontvanger die iemand anders wil slaan, het hanteren van omgangsregels of het verbieden van middelengebruik tijdens de begeleidingscontacten. Juist omdat wij de regie van de hulpontvangers zoveel mogelijk willen respecteren en versterken, vinden we het belangrijk om ook met deze milde vormen van vrijheidsbeperking zeer zorgvuldig om te gaan.

In principe worden vrijheidsbeperkende maatregelen niet toegepast, maar de hulpontvangers moeten in onze visie wel de vrijheid hebben om zelf om grenzen, controles of beperkingen te kunnen vragen in welke vorm dan ook.

Om zo zorgvuldig mogelijk te handelen met elke situatie die mogelijk een inbreuk zou kunnen zijn op de vrijheid of juist de regievraag van een hulpontvanger, is dit protocol opgesteld.

Ons uitgangspunt:

Als een hulpontvanger zelf om een controle of beperking vraagt, zien wij dit als ondersteuning van zijn hulpvraag en niet als vrijheidsbeperking. Zodra de hulpontvanger echter van mening verandert, is het toepassen van de afgesproken controle of beperking wèl een vrijheidsbeperkende maatregel.

Het toepassen van een controle of beperking waar de hulpontvanger zelf niet om vraagt, is in onze visie altijd een vrijheidsbeperkende maatregel.

Het omgaan met (mogelijke) vrijheidsbeperkende maatregelen wordt door de volgende afspraken vorm gegeven binnen Uitblinkers:

Als de hulpontvanger zelf om een controle/ beperking/ maatregel vraagt:

 • Overleg goed met de hulpontvanger en zijn eventuele naasten wat precies het doel is van zijn vraag. Mogelijk zijn er alternatieven om op een andere wijze tot hetzelfde doel te komen.
 • Overleg met minimaal 1 collega over de wens van de hulpontvanger en zoek samen naar eventuele alternatieven. De eigen regie van de hulpontvanger is een belangrijke overweging in het overleg. Bij twijfel: overleg met de bestuurder.
 • Maak afspraken over een evaluatiedatum.
 • Leg de afspraken vast in het ondersteuningsplan.
 • Evalueer op de afgesproken momenten.

Als de hulpontvanger zelf niet om de vrijheidsbeperkende maatregel heeft gevraagd:

 • Overleg zo mogelijk binnen de teamvergadering of, indien dit niet mogelijk is, met ten minste twee collega’s over de situatie. Onderzoek of er mogelijke alternatieven zijn en toets de conclusies bij de bestuurder.
 • Als de situatie om acuut handelen vroeg, overleg dan achteraf zo spoedig mogelijk met meerdere collega’s over de situatie. Onderzoek of er mogelijke alternatieven geweest zouden zijn en toets de bevindingen bij de bestuurder.
 • Overleg met de hulpontvanger en zijn eventuele naasten over de situatie. Bespreek hoe een volgende keer met een dergelijke situatie om te gaan.
 • Wanneer het om een structurele situatie gaat, overleg met de bestuurde en onderbouw zorgvuldig waarom het nodig is om de maatregel(en) toe te passen en leg de maatregel(en) dan vast in het ondersteuningsplan. Belangrijk: de hulpontvanger en eventuele wettelijke vertegenwoordiger moeten hiervoor toestemming geven!
 • Spreek evaluatie momenten af en evalueer de afspraken/ maatregelen.
 • Blijf steeds onderzoeken of er alternatieven zijn.
 • Als de hulpontvanger en / of wettelijk vertegenwoordiger geen toestemming willen geven, zoek dan nogmaals gezamenlijk naar alternatieven.
 • Vergeet niet een incidentmelding in te voeren.